Quản lý Nhân tài

HiStaff giúp bạn theo dõi và đánh giá nhân sự theo thời gian thực, qua đó bạn có thêm căn cứ để phát hiện, giữ chân và có lộ trình phát triển nhân tài.

Quản lý Hiệu Suất
Tích hợp các công cụ đánh giá hiệu suất, thiết lập mục tiêu cá nhân, theo dõi tiến trình và tự động thông báo về đánh giá.

Quản lý Kỹ Năng và Phát Triển Nghề Nghiệp
Đánh giá và theo dõi kỹ năng của nhân viên, cung cấp kế hoạch phát triển cá nhân, đào tạo và các cơ hội nghề nghiệp.

Lên Lịch và Theo Dõi Đào Tạo
Quản lý các khóa đào tạo, theo dõi tiến trình đào tạo của nhân viên, và cung cấp thông báo về nhu cầu đào tạo.

Xác định thế hệ kế cận
Xây dựng các tiêu chí cần cân nhắc cho vai trò chủ chốt để đánh giá mức độ đáp ứng về năng lực và tiềm năng theo thang điểm

Phân Tích Dữ Liệu và Báo Cáo Nhân Sự
Cung cấp công cụ phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu suất, nhận diện xu hướng và tạo ra báo cáo chi tiết về nhân sự.

Quản lý Điều Chuyển Nội Bộ
Theo dõi và quản lý quá trình chuyển động nội bộ của nhân viên, bao gồm thăng chức, chuyển công việc, và các sự kiện khác.

Khách hàng đã thành công với HiStaff