Các hệ thống quản lí chất lượng

Hiện nay Tinh Vân đang triển khai toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống này giúp Tinh Vân nâng cao năng lực, mở rộng cơ sở khách hàng và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phân phối và triển khai dự án.

ISO/IEC 9001:2015

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2015, Tinh Vân đã nhận được chứng chỉ ISO 9001:2015 do DAS/UKAS, Vương quốc Anh cấp.  Tinh Vân có phiên bản này lần đầu tiên vào năm 2009. Tiêu chuẩn này cung cấp tập hợp các yêu cầu tiêu chuẩn hóa cho Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) giúp Tinh Vân phát triển sản phẩm của mình để đáp ứng mong đợi của khách hàng. Trước đó, ngày 1/11/2006, Tinh Vân đã nhận được chứng chỉ ISO 9001:2000 từ DAS/UKAS.

ISO/IEC 27001:2013

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2015, Tinh Vân đã nhận được chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013 từ DAS/UKAS, Vương quốc Anh. Đây là phiên bản nâng cấp từ ISO 27001:2005. ISO 27001 là tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và bảo mật thông tin dành cho doanh nghiệp. Bộ tiêu chuẩn này được xây dựng và phát triển dựa trên bộ tiêu chuẩn về bảo mật hệ thống thông tin BS 7799 của Viện Tiêu chuẩn Vương quốc Anh. Đây là tiêu chuẩn quốc tế với các nghĩa vụ giúp Tinh Vân tạo lập, thực thi, vận hành, giám sát, đánh giá và cải tiến Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) của mình.

CMMI level 3

Ngày 21/12/2010, Tinh Vân nhận được CMMi-Level 3. CMMi là chứng chỉ đo lường sự trưởng thành trong phát triển phần mềm do Viện Kỹ thuật Phần mềm (SEI), Hoa Kỳ phát triển, cấp. Chứng chỉ này được công nhận trên toàn cầu và nó xác định sự trưởng thành của các công ty trong lĩnh vực phát triển phần mềm và các dịch vụ liên quan. CMMi-DEV cung cấp hướng dẫn tích hợp cạnh tranh để phát triển sản phẩm và dịch vụ, giúp Tinhvan cải thiện quy trình sản xuất phần mềm.