Quản lý Lương

Tự động hóa quy trình quản lý các chế độ bảo hiểm, giảm thiểu lỗi và tối ưu hóa quản lý lợi ích cho nhân viên trong doanh nghiệp

Quản lý Thông tin Nhân viên
Lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của nhân viên có liên quan đến tính lương như vị trí, cấp bậc, số ngày làm việc, và các thông tin khác.

Tính toán Lương và Các Phụ cấp
Tự động tính toán mức lương và các phụ cấp, bao gồm cả lương cơ bản, các khoản thưởng, và các khoản phụ cấp khác.

Quản lý Thông tin Thời gian làm việc
Theo dõi và ghi chép thông tin về thời gian làm việc, bao gồm giờ làm thêm, ngày nghỉ, và các sự kiện khác liên quan đến tính lương.

Tính lương Theo Chu kỳ
Hỗ trợ nhiều loại chu kỳ thanh toán, bao gồm lương hàng tháng, hàng tuần, hay theo bất kỳ kỳ thanh toán nào khác.

Quản lý Thuế và Các Khoản Trích Nợ
Tự động tính toán và quản lý các khoản trích nợ như thuế thu nhập cá nhân, Bảo hiểm xã hội, và các khoản khác.

Tính Tổng Chi phí Nhân viên
Tính toán tổng chi phí của mỗi nhân viên, bao gồm cả lương, các khoản trích nợ và các phụ cấp.

Bảo mật và Tuân thủ
Đảm bảo tính bảo mật của thông tin liên quan đến lương và đáp ứng với các quy định pháp luật về quản lý lương.

Khách hàng đã thành công với HiStaff