Quản lý Bảo hiểm

Tự động hóa quy trình quản lý các chế độ bảo hiểm, giảm thiểu lỗi và tối ưu hóa quản lý lợi ích cho nhân viên trong doanh nghiệp

Quản lý Thông tin Bảo hiểm
Lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết về các chế độ bảo hiểm mà nhân viên tham gia, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp, và các chế độ khác.

Đăng ký và Hủy Bảo hiểm
Hỗ trợ quá trình đăng ký và hủy bảo hiểm cho nhân viên, bao gồm cả việc quản lý các biểu mẫu, tài liệu và thông báo liên quan.

Quản lý Hạn mức và Chi trả Bảo hiểm
Theo dõi và quản lý hạn mức chi trả của từng nhân viên, cũng như quản lý quy trình chi trả khi có yêu cầu bảo hiểm.

Báo cáo và Thống kê Bảo hiểm
Cung cấp báo cáo và thống kê chi tiết về các chế độ bảo hiểm, tổng chi phí, và các thông số quản lý khác.

Tuân thủ và Bảo mật
Đảm bảo rằng quá trình quản lý bảo hiểm tuân thủ các quy định pháp luật và bảo mật thông tin cá nhân của nhân viên.

Khách hàng đã thành công với HiStaff