Quản trị Năng lực

HiStaff hỗ trợ bạn chọn đúng người, giao đúng việc, quản trị năng lực tổng thể của tổ chức để lựa chọn được đội ngũ kế cận phù hợp, xây dựng chính sách quy hoạch nhân sự bền vững.

Xác Định và phân loại Năng Lực
Hỗ trợ xác định và đặc tả các năng lực cần thiết cho từng vị trí công việc trong tổ chức. Phân loại và xếp hạng năng lực theo mức độ quan trọng và chuyên sâu trong ngữ cảnh công việc cụ thể.

Đánh Giá Năng Lực
Cung cấp công cụ để đánh giá năng lực của nhân viên, bao gồm cả tự đánh giá và đánh giá từ người quản lý.

Lên Lịch Đào Tạo, Phát Triển và Theo Dõi Mục Tiêu Nghề Nghiệp
Tích hợp với quản lý đào tạo để lên lịch và theo dõi các chương trình phát triển năng lực. Quản lý mục tiêu nghề nghiệp để đặt ra và theo dõi mục tiêu phát triển năng lực cá nhân

Thống Kê và Báo Cáo Năng Lực, Tích Hợp Đánh Giá Hiệu Suất
Cung cấp các công cụ thống kê và báo cáo về năng lực để hỗ trợ quyết định chiến lược và quản lý. Liên kết năng lực với quá trình đánh giá hiệu suất để đảm bảo đánh giá là toàn diện và cân nhắc đến cả khía cạnh kỹ năng và năng lực.

Khách hàng đã thành công với HiStaff