Quản lý Học tập và phát triển

HiStaff là chìa khóa cho sự gắn kết của nhân viên, giải pháp hỗ trợ phát triển chất lượng nguồn nhân lực và từ đó thúc đẩy quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Lên Lịch, thông báo và nhắc nhở Đào Tạo
Cho phép quản lý lên lịch và theo dõi các hoạt động đào tạo dựa trên nhu cầu của tổ chức và cá nhân. Gửi thông báo và nhắc nhở về các khóa đào tạo sắp diễn ra, đánh giá hoặc các cơ hội phát triển.

Đánh Giá Hiệu Suất sau Đào Tạo
Tích hợp quy trình để đánh giá hiệu suất sau đào tạo và đo lường sự thay đổi trong kỹ năng và năng lực.

Quản Lý Chương Trình Phát Triển Nghề Nghiệp
Hỗ trợ quản lý các chương trình phát triển nghề nghiệp, bao gồm cả việc xác định mục tiêu nghề nghiệp và lên lịch các bước thực hiện.

Quản Lý Ngân Sách Đào Tạo
Theo dõi ngân sách đào tạo và chi phí liên quan, giúp tổ chức quản lý tài chính đào tạo hiệu quả.

Tích Hợp với Quản Lý Năng Lực
Kết hợp thông tin về đào tạo với quản lý năng lực để đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo đúng kỹ năng cần thiết cho công việc.

Báo Cáo và Thống Kê Đào Tạo
Cung cấp báo cáo và thống kê đào tạo để đánh giá hiệu suất của chương trình đào tạo và đưa ra quyết định chiến lược.

Khách hàng đã thành công với HiStaff