Vietnam – Korea Promote cooperation in developing AI & DX applications

20/12/2023

Diễn đàn do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc chủ trì diễn ra với hy vọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển chung nhằm mục đích trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số của Y tế hai nước.

Your privacy is of utmost importance to us.

Our website uses cookies to enhance your experience. Cookies are small files stored on your browser and are used to identify users and collect information about how you interact with our website. This information helps us better understand user needs and interests to provide the most relevant content and services.