Internship BA – Hà Nội

Internship BA – Hà Nội Khảo sát, thu thập thông tin và phân tích yêu cầu nghiệp vụ về phát triển phần mềm.  Hỗ trợ đội lập trình và đội kiểm thử trong quá trình phát triển phần mềm.  Hỗ trợ khách hàng trong việc xác định các yêu cầu và đề xuất ý tưởng. …