Talent – Quản lý nhân tài

Talent – Quản lý nhân tài

Quản lý nhân tài giúp Doanh nghiệp phát hiện được nhân tài, giữ chân được họ và tiếp tục thu hút được nhân tài mới. Nhân viên có mục tiêu cụ thể và có cam kết lâu dài khi thuộc vào Talent Pool. Cán bộ nhân sự dễ dàng theo dõi và đánh giá từng cá nhân trong Talent Pool theo thời gian. Quản lý nhân tài là yếu tố quan trọng để nhân viên gắn bó và cống hiến cho Tổ chức