iTraining – Quản lý đào tạo

iTraining – Quản lý đào tạo

Công cụ hiệu quả giúp Doanh nghiệp phát triển chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty, giúp hoạch định các kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện cũng như theo dõi chi phí, kết quả đào tạo.

Quản lý chương trình đào tạo

  • Học viên đăng ký khóa học online
  • Kế hoạch đào tạo theo ngày, tháng, năm
  • Quản lý các đợt đào tạo: Lớp học, thời gian, địa điểm, học viên…
  • Thông tin học viên, phí phân bổ theo từng học viên, cam kết sau đào tạo;
  • Khóa học bắt buộc với từng nhân viên;
  • Tìm kiếm nhân viên thích hợp cho từng khóa học
  • Chi phí cho mỗi khóa học

Đánh giá khoá học

  • Quản lý kết quả đào tạo chi tiết của học viên sau mỗi khóa học
  • Quản lý kết quả đánh giá của học viên về khóa học, giảng viên, lớp học
  • Báo cáo tổng hợp về khóa học