iRecruitment – Quản lý tuyển dụng

iRecruitment – Quản lý tuyển dụng

 • Quản lý các yêu cầu tuyển dụng
 • Cho phép đưa ra các nhu cầu tuyển dụng tự động
 • Quản lý các ứng viên
 • Cho phép thiết lập kế hoạch tuyển dụng và đặt lịch
 • Quản lý quá trình và kết quả làm bài thi/ phỏng vấn
 • Quản lý danh sách các ứng viên theo các trạng thái
 • Báo cáo tuyển dụng đi liền
 • Chuyển hồ sơ nhân viên cho các ứng viên đạt

Quản lý các yêu cầu tuyển dụng

 • Quản lý các yêu cầu tuyển dụng
 • Quản lý các ứng viên
 • Quản lý danh sách các ứng viên theo các trạng thái
 • Chuyển hồ sơ tuyển dụng sang hồ sơ nhân viên cho các ứng viên đạt
 • Tích hợp với các hệ thống khác của tuyển dụng: Test Online, Website tuyển dụng…

Quản lý kết quả bài thi

 • Quản lý chi tiết và linh hoạt quá trình bài thi/phỏng vấn
 • Quản lý chi tiết kết quả làm bài thi/ phỏng vấn
 • Báo cáo tuyển dụng đi liền (kế hoạch, nhu cầu, số lượng học viên, chi phí tuyển dụng…);