iProfile – Quản lý hồ sơ nhân viên

Quản lý chi tiết thông tin nhân viên

 • Thông tin cá nhân
 • Thông tin hợp đồng lao đông
 • Trình độ văn hóa, cấp bậc, quá trình học tập
 • Thông tin gia đình nhân thân
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Phụ cấp được hưởng
 • Năng lực cá nhân

IPROFILE

 • Quản lý chi tiết thông tin nhân viên
 • Quản lý chi tiết quá trình công tác điều chuyển
 • Quản lý định biên nhân sự
 • Quản lý cấp phát trang thiết bị làm việc cho nhân viên
 • Quản lý chi tiết khen thưởng, kỷ luât, khiếu nại, tố cáo
 • Quản lý thôi việc/Về hưu
 • Quản lý thông tin bảo hiểm

Quản lý chi tiết quá trình công tác, điều chuyển

Quản lý thông tin bảo hiểm