iPortal – Cổng thông tin nhân sự

iPortal – Cổng thông tin nhân sự

  • Hệ thống Cổng thông tin nhân sự dành cho nhân viên mô hình Self-Service.
  • Có thể coi đây là cầu nối giữa các thành viên của một tổ chức, giữa nhân viên và lãnh đạo, trong đó bộ phận Nhân sự đóng vai trò liên kết, khai thác hiệu quả cống hiến và tính hiệp đồng trên mọi phương diện.

Online

  • Cho phép nhân viên thực hiện yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân qua chế độ Yêu cầu/Phê duyệt;
  • Đăng ký tuyển dụng online nội bộ công ty
  • Đăng ký tuyển dụng hộ (giới thiệu ứng viên) online;
  • Đăng ký nghỉ online
  • Tự đánh giá online
  • Đăng ký chỉ tiêu đánh giá (KPI) online
  • Khiếu nại online…