Competency – Quản lý năng lực

Competency – Quản lý năng lực

Quản lý năng lực giúp cho doanh nghiệp có thể chọn đúng người, giao đúng việc và hoạch định được năng lực của cả tổ chức. CBNV sẽ nhìn rõ vào mục tiêu phấn đấu để đạt và vượt qua năng lực tiêu chuẩn. Doanh nghiệp nhờ quản lý được năng lực sẽ có những chính sách quy hoạch nhân sự, xây dưng thế hệ cận vững mạnh đảm bảo cho sự phát triển bền vững

Thiết lập khung năng lực cho mỗi CBNV

Linh hoạt trong thiết lập tiêu chuẩn năng lực cho mỗi vị trí công việc

Cho phép sử dụng hệ thống để đánh giá và cập nhật năng lực của mỗi CBNV định kỳ

Theo dõi, tìm kiếm nhân viên

Theo dõi, tìm kiếm nhân viên có đủ tiêu chuẩn năng lực theo từng chỉ tiêu yêu cầu

So sánh năng lực

Cho phép theo dõi năng lực của từng cá nhân cho mỗi kỳ tại bất kỳ thời điểm nào

Cho phép so sánh năng lực của 2 cá nhân cho mỗi kỳ tại cùng một thời điểm

Cho phép xem GAP (Sự khác biệt) giữa năng lực trong quá khứ và năng lực hiện tại của từng CBNV