Hệ thống báo cáo

Chương trình cung cấp hơn 65 loại với hơn 400 mẫu báo cáo phục vụ đầy đủ các công tác nghiệp vụ cũng như yêu cầu báo cáo lao động của các cơ quan quản lý nhà nước.

bao cao

Danh sách các báo cáo của chương trình đã được cấu hình và sẽ cung cấp cho khách hàng tuỳ theo nhu cầu sử dụng, bao gồm:

  • Các báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng;
  • Báo cáo khai báo BHXH, BHYT theo mẫu Nhà nước quy định;
  • Hệ thống báo cáo phân tích, thống kê tình hình nhân sự; báo cáo phát triển nhân sự, báo cáo biến động nhân sự, báo cáo thống kê tình hình thay đổi lương, bảo hiểm…
  • Chức năng báo cáo động cho phép người dùng lựa chọn các thông tin cần trích xuất, hỗ trợ đắc lực cho các cấp quản lý trong việc truy xuất thông tin cần thiết để ra quyết định;
  • Các báo cáo được thể hiện theo nhiều định dạng file: Microsoft Word (.doc), Excel (.xls), Acrobat (.pdf)…

Đặc biệt, chức năng Báo cáo động của chương trình được thiết kế chi tiết với khả năng trích xuất hàng trăm loại báo cáo với các thông tin tuỳ biến.

The program offers over 65 types of reports with more than 400 report templates for all the business work as well as the requirements of labor reports from government. List of reports of the program has been configured and will provide customers depending on the need to use, including:

  • The statistical reports of recruitment;
  • The reports to declare social insurance, health insurance in the form prescribed by government;
  • Analysis report system: personnel statistic, report of personnel development, personnel changes reports, statistical reports on changes in wages, insurance,..
  • Feature of flexible reports allows users to extract necessary information, especially support managers to export needed information for decision-making;
  • The report is export in a variety formats: Microsoft Word (.doc), Excel (.xls), Acrobat (.pdf) …Particularly, the function of dynamic report is designed with the ability to extract hundreds of reports with customized information.
Hệ thống báo cáo

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese