Phân hệ Quản trị hệ thống iSecureSystem Administration module iSecure

Thông tin nhân sự là tài sản quý giá của doanh nghiệp, luôn cần có cơ chế giám sát và bảo mật ở mức độ tối đa. iSecure là chìa khóa đảm bảo cho việc sử dụng hệ thống được giám sát kỹ lưỡng qua khả năng phân quyền và lưu vết.

iSecure

 • Phân quyền theo chức năng (tới từng tính năng cụ thể) và vùng dữ liệu, đảm bảo mỗi người dùng có quyền truy cập đúng với chức năng nhiệm vụ; Khả năng phân quyền theo nhóm người dùng;
 • Tối ưu hóa khả năng bảo mật của hệ thống: mã hóa thông tin; Mã hóa đường truyền theo chuẩn SSL;
 • Khả năng tích hợp và mở rộng: LDAP single sign on; Chứng thực password với OTP;
 • Cho phép thiết lập người dùng một cách linh động;
 • Theo dõi và lưu vết quá trình truy cập và thao tác thông tin trên hệ thống của từng người sử dụng;
 • Tính năng sao lưu, phục hồi hệ thống…

Personnel information are valuable assets of the business, always need mechanisms to monitor and keep secret at the highest level. iSecure is the key to ensuring the use of the system is monitored completely through the ability to decentralization and logging.

iSecure

 • Decentralize base on function (to each sub functions) and data area; assure each user has the right match with their job functions; ability decentralize for user groups;
 • Optimize the ability of system secret-keeping: Data encryption; bandwidth encryption by SSL;
 • Integrate and expand ability: LDAP single sign on; authentication password by OTP;
 • Allow flexible user creating;
 • Tracking and logging any access and any action into the system by any user.
 • Backup and Recovery functions.
Phân hệ Quản trị hệ thống iSecureSystem Administration module iSecure

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese