Phân hệ Quản lý tuyển dụng iRecruitmentRecruitment Management module Recruitment

Thực hiện và theo dõi công tác tuyển dụng theo quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh. Cho phép thiết lập quy trình tuyển dụng, quy định các vòng phỏng vấn và điểm chuẩn cho từng vòng phỏng vấn. Công tác tuyển dụng được bắt đầu xuyên suốt từ khâu nhận yêu cầu cho đến khi kết thúc khi có kết quả tuyển dụng.

Tuyen dung

 • Quản lý các yêu cầu tuyển dụng;
 • Cho phép đưa ra các nhu cầu tuyển dụng tự động từ hệ thống dựa trên định biên nhân sự và đánh giá năng lực cho từng vị trí hiện tại của mỗi nhân viên trong phòng ban;
 • Quản lý các ứng viên: Cho phép đăng ký tuyển dụng online và Hỗ trợ đăng ký tuyển dụng thông qua người thân trong công ty;
 • Cho phép thiết lập kế hoạch tuyển dụng và đặt lịch chi tiết cho mỗi ứng viên (hệ thống hỗ trợ gửi Email, SMS cho ứng viên khi có thông tin về lịch thi hoặc phỏng vấn);
 • Quản lý chi tiết và linh hoạt quá trình bài thi/ phỏng vấn;
 • Quản lý chi tiết kết quả làm bài thi/ phỏng vấn;
 • Quản lý danh sách các ứng viên theo các trạng thái (Không đủ tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn, làm thi đạt, là thi không đạt, phỏng vấn qua, không qua phỏng vấn, chuẩn bị JOL (Job Offer Letter), Chuyển thành nhân viên);
 • Báo cáo tuyển dụng đi liền (kế hoạch, nhu cầu, số lượng học viên, chi phí tuyển dụng…);
 • Chuyển hồ sơ TD sang hồ sơ nhân viên cho các ứng viên đạt;
 • Tích hợp với các hệ thống khác của tuyển dụng: Test Online, Website tuyển dụng…

Implementation and monitoring of recruitment as a complete business process. Allows setting the recruitment process, provisions of the interview and benchmarks for each interview. Recruitment process could be performed from beginning of requests receiving until the end when the recruitment has its results.

Tuyen dung

 • Manage requirements of recruitments
 • Be able to automatically create recruitment needs from the system base on the HR planning and evaluate each current location of each employee in the department;
 • Candidate Management: Allows employer to set up recruitments online and through current employees networking;
 • Allows you to set recruitment plan and detailed schedule for each candidate (the system supports sending email, SMS to when information of interviews or tests schedule is release);
 • Tests/Interview information management is detail and flexible;
 • Manage test/interview detail information;
 • Manage the list of candidates according to their state (not qualified, qualified, pass tests, fail tests, pass interviews, fail interviews, preparing JOL (Job Offer Letter), transformed into an employee);
 • Associated employment report (plans, demands, number of students, recruitment costs ..); Switch recruitment profile to employee profile for successful candidates;
 • Integrate with other systems of recruitment: Online Test, Recruitment Website …
Phân hệ Quản lý tuyển dụng iRecruitmentRecruitment Management module Recruitment

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese