Phân hệ Quản lý tiền lương iPayPayroll Management module iPay

Hỗ trợ doanh nghiệp tính lương nhanh chóng và chính xác với mọi loại lương: Lương thời gian; Lương doanh số; Lương KPI; Lương sản phẩm; Lương hiệu suất… Tự động tính và quyết toán Thuế thu nhập cá nhân; Thông báo lương qua Internet, email, SMS…

Tinh luong

 • Lương Doanh số: Khai báo các chỉ tiêu về doanh số; Kê khai doanh số thực đạt hàng tháng, đánh giá lại chỉ tiêu doanh số của nhân viên khi có thay đổi trong tháng; khai báo linh động chính sách tính lương/thưởng doanh số cho từng nhóm đối tượng hưởng lương doanh số;
 • Lương KPI: Hỗ trợ người dùng khai báo các nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPI) gắn với mỗi mô tả công việc của nhân viên; Kê khai điểm đánh giá cho nhân viên hàng tháng theo từng KPI;
 • Lương Sản phẩm: Hỗ trợ người dùng danh mục sản phẩm khoán và đơn giá khoán; Hỗ trợ người dùng danh mục các NVL hao hụt và đơn giá khấu trừ; Kê khai số lượng sản phẩm đạt được hàng tháng; Kê khai số lượng NVL hao hụt của từng nhân viên hàng tháng; Hỗ trợ việc phân bổ quỹ lương khoán theo từng nhóm đối tượng…
 • Hệ thống hỗ trợ linh động cho nhiều đơn vị áp dụng nhiều kỳ lương khác nhau: Tự động khai báo các khoản lương, thưởng, thu nhập, các khoản phụ cấp của đơn vị khi có sự thay đổi về chính sách lương; khai báo/ điều chỉnh các công thức/ chính sách lương theo từng nhóm đối tượng trong tương lai mà không cần sự can thiệp về kỹ thuật của nhà cung cấp;
 • Cập nhật cơ chế tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất của nhà nước, các đối tượng giảm trừ, mức giảm trừ, hỗ trợ tính thuế thu nhập cá nhân tạm thu hàng tháng, báo cáo quy kết toán thuế cuối năm.

Enterprise payroll can be quickly and accurately calculated for all types of pay: Salary Administration Salary, Daily Salary; Salary by time; Efficiency Salary; automatically calculate and establish the final account of personal income tax; notice the salary through internet, email, SMS,..

Tinh luong

 • Flexible apply for variety of salary types: salary by time; efficiency salary; sale salary; KPI salary;…
 • Sale Salary: declare sale targets; enumerate real sale volume per month, evaluate employee sale targets; flexible declaration for sale salary/bonus for every group;
 • KPI salary: allow end-user declares criterion groups for job efficiency evaluation (KPI) for every job description of employees; enumerate evaluation point for employees by month and by KPI;
 • Efficiency Salary: provide the list of task work products and task work price; the list of NVL loss and deduction price; enumerate product volume per month; enumerate NVL loss quantity of each employee every month; allow to budget piece system for every subject groups;
 • The system flexible support for several units and several salary periods: automatically declare salary amounts; bonus; income; firm compensations when salary policy is changed; declare/adjust salary formula/policy by subject groups in future without technical support from vendor;
 • Update the newest personal income tax calculation from government, tax deduction subjects, and deduction rates; allow calculating temporary payment for monthly PI tax, year-end tax settlement report.
Phân hệ Quản lý tiền lương iPayPayroll Management module iPay

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese