Phân hệ Quản lý đào tạo iTrainingTraining Management Module Training

Công cụ hiệu quả giúp Doanh nghiệp phát triển chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty, giúp hoạch định các kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện cũng như theo dõi chi phí, kết quả đào tạo.

Dao tao

 • Quản lý và cho phép học viên đăng ký khóa học online;
 • Quản lý danh sách các khóa học, giảng viên, trung tâm đào tạo, đối tác;
 • Cho phép lên kế hoạch đào tạo theo ngày, tháng, năm;
 • Quản lý các đợt đào tạo bao gồm: Lớp học, thời gian, địa điểm, học viên…
 • Quản lý chi tiết thông tin học viên, phí phân bổ theo từng học viên, cam kết sau đào tạo;
 • Quản lý các khóa học bắt buộc với từng nhân viên;
 • Hệ thống tự động tìm kiếm những nhân viên thích hợp cho từng khóa học dự trên kỹ năng hiện tại của nhân viên và các khóa học cần có theo vị trí và mô tả công việc của mỗi nhân viên trong công ty (JD);
 • Quản lý chi phí cho mỗi khóa học;
 • Quản lý kết quả đào tạo chi tiết của học viên sau mỗi khóa học;
 • Quản lý kết quả đánh giá của học viên về khóa học, giảng viên, lớp học;
 • Báo cáo tổng hợp về khóa học, chi tiết kết quả đào tạo của học viên, những mục tiêu đã và chưa đạt được của mỗi học viên. Đưa ra lộ trình đào tạo cho học viên dựa trên kết quả hiện thời.

Effective tools to help enterprises develop quality human resources in the company, establish the training plan, implement, track expenses of training, and results of training.

Dao tao

 • Manage and allow employees to register online;
 • Manage the list of courses, instructors, training center, and training partner;
 • Allow to establish training plan by day, month, and year;
 • Manage the training periods including class, time, location, student,…
 • Manage student information, training fee for every student, post-training commitments;
 • Manage compulsory training for each employee;
 • Automatically search qualified employees for every courses base on current skills, and require courses for each position, and job description of each employee of company;
 • Manage the fee for each course;
 • Manage training results of every student after each course;
 • Manage end-course surveys of students on classes, instructors, course evaluation;
 • General report of courses, detail-training results of student, fail and success targets. Offer training route for students based on current results.
Phân hệ Quản lý đào tạo iTrainingTraining Management Module Training

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese