Phân hệ Quản lý đánh giá iPerformanceManagement Subsystem assessment iPerformance

Hỗ trợ đánh giá một cách có hệ thống hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên bao gồm kết quả công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và kỹ năng có liên quan đến công việc làm cơ sở để đưa ra những quyết định khen thưởng/ kỷ luật hay đề bạt/ thuyên chuyển nhân viên kịp thời và hợp lý.

Danh gia

 • Cho phép thiết lập Kỳ đánh giá theo từng thời điểm bất kỳ;
 • Đánh giá thực hiện trên Tiêu chí (KPI – chỉ tiêu cho từng mô tả công việc – Job Description);
 • Cho phép nhân viên đăng ký chỉ tiêu và thỏa thuận đánh giá;
 • Thực hiện đánh giá online, nhiều chiều linh hoạt theo quy định mỗi doanh nghiệp;
 • Nhân viên tự đánh giá;
 • Phê duyệt đánh giá;
 • So sánh các nhân viên cùng vị trí về kết quả của mỗi lần đánh giá;
 • Tìm kiếm thông minh nhân viên thuộc lớp kế cận đủ khả năng thay thế cho các vị trí hiện thời;
 • Đưa ra lộ trình phát triển sự nghiệp tiếp theo của mỗi nhân viên;
 • Cung cấp các Báo cáo thống kê cho cá nhân và mỗi kỳ đánh giá…

Support systematically evaluation of job performance and capacity of staff including work results, working method, the qualities and skills relevant to work as a basic of making appropriately and timely decisions to reward / discipline or promotion/displacement employees.

Danh gia

 • Allow to generate evaluation period any time;
 • Evaluation base on criteria (KPI – criterion for each job description);
 • Allow employees to register evaluation criteria and evaluation agreement;
 • Perform the evaluation online, multi-dimension and flexible base on the policies of each enterprise;
 • Evaluation approval;
 • Compare employees at the same position on the results of each evaluation period;
 • Smart search potential substitutions from newer employee generations for current positions;
 • Establish the career roadmap for each employee;
 • Provide the statistic report for each employee and each evaluation…
Phân hệ Quản lý đánh giá iPerformanceManagement Subsystem assessment iPerformance

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese