Phân hệ Quản lý chấm công iTime Attendance Management module iTime

Quản lý thời gian và công làm việc của nhân viên cho phép linh động thiết lập tất cả các loại công và ca làm việc khác nhau tại doanh nghiệp, với những tính năng nổi bật như Phân ca tự động, ca gãy… Có hai loại hình chấm công đã được xử lý hoàn chỉnh: trực tiếp và tự động qua máy chấm công. Tích hợp hoàn toàn với phân hệ Tiền lương (iPay).

Cham cong

 • Quản lý cấu hình các ngày nghỉ, kiểu làm OT, các kiểu nghỉ;
 • Quản lý linh hoạt các quy định ca, kíp, làm OT, làm bù, nghỉ bù của mỗi doanh nghiệp;
 • Quản lý quỹ nghỉ phép của nhân viên theo quy định mỗi công ty;
 • Đăng ký nghỉ online theo nhiều cấp độ phê duyệt;
 • Tự động nhận diện ca làm việc (Đối với doanh nghiệp sản xuất);
 • Quản lý giờ ra vào, đi muộn về sớm, tổng số giờ làm việc thực tế của mỗi nhân viên;
 • Quản lý giờ làm thêm, làm bù theo từng cấp độ phê duyệt;
 • Quản lý chi tiết bảng công (time-sheet) của nhân viên theo ngày;
 • Quản lý bảng công tổng hợp theo tháng;
 • Cho phép bổ sung công nếu có sự sai lệch sau khi tổng hợp công theo cấp độ phê duyệt;
 • Theo dõi các đối tượng nghỉ dài ngày theo quy định của Nhà nước và công ty: thai sản, ốm, con ốm, ….
 • Tích hợp với nhiều loại máy chấm công, hỗ trợ tự động phân ca, giảm thiểu tối đa thời gian làm tay cho cán bộ nhân sự…

Manage time and work tasks of employees, flexible settings all labor and work shifts in business, with some highlight features such as: automatically allocate work shifts, work shifts fractures,… There are two types of timing were completely constructed: directly and through timekeeper. Fully integrated with Payroll modules (iPay).

Cham cong

 • Manage the configuration of leave days, types of OT, types of leave;
 • Manage the regulations of work shift, OT, compensatory work, compensatory leave for each enterprise;
 • Manage the budget of employee leaves base on the specific regulation of each company;
 • Online register for leave through multi-level of approval;
 • Automatically identify work shifts (for factory);
 • Manage time-in, time-out, late entry, early leave, total work time of employees;
 • Manage OT, compensator time through multi-level of approval
 • Manage in detail of time sheet of employees;
 • Manage monthly aggregate worksheet
 • Allow to perform a supplement to missing labor after aggregating through multi-level approval;
 • Monitor long-term leave subjects through the regulations of government and company: maternity, illness, child-illness,…
 • Integrate a variety of timekeepers, support automatically distribute work shilft, minimizing manual timing…
Phân hệ Quản lý chấm công iTime Attendance Management module iTime

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese