Cổng thông tin nhân sự – iPortaliPortal

Hệ thống Cổng thông tin nhân sự dành cho nhân viên mô hình Self-Service. Có thể coi đây là cầu nối giữa các thành viên của một tổ chức, giữa nhân viên và lãnh đạo, trong đó bộ phận Nhân sự đóng vai trò liên kết, khai thác hiệu quả cống hiến và tính hiệp đồng trên mọi phương diện.

Quan ly nang luc

 • Cho phép mỗi nhân viên: Theo dõi hồ sơ, thông tin cá nhân của mình (Tên, tuổi, hồ sơ  lương, chính sách, đào tạo, đánh giá,…), theo dõi chấm công, tiền lương của từng tháng;
 • Cho phép nhân viên thực hiện yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân qua chế độ Yêu cầu / Phê duyệt;
 • Đăng ký tuyển dụng online nội bộ công ty;
 • Đăng ký tuyển dụng hộ (giới thiệu ứng viên) online;
 • Đăng ký nghỉ online;
 • Tự đánh giá online;
 • Đăng ký các lớp học, khóa đào tạo online;
 • Đăng ký chỉ tiêu đánh giá (KPI) online;
 • Khiếu nại online…

Portal system for employees (Employee Self Service – ESS): can be considered as a connection between members of an organization, between employees and managers, including HR department play as a link, effectively exploit contributions and contract on all aspects.

Quan ly nang luc

 • Allow employees to: view their profile, personal information (name, age, salary, policies, training, evaluation,…) monitor timing, monthly salary;
 • Allow employees to perform personal data adjustment requests through Request/Approval;
 • Online recruitment for internal scale;
 • Online recruitment registering for other persons (introduce candidates);
 • Online register for leaves;
 • Online self evaluate;
 • Online training and courses register;
 • Online register for evaluation criteria (KPI);
 • Online complaint…
Cổng thông tin nhân sự – iPortaliPortal

Khách hàng tiêu biểu

 

Khách hàng tiêu biểu
logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơiEnglishVietnamese