Phân hệ Quản lý hồ sơ nhân viên iProfile

Lưu trữ và quản lý mọi thông tin về người lao động từ khi đăng tuyển cho tới lúc nghỉ việc, bao gồm cả quá trình công tác và hoạt động, theo các quy trình Nhân sự hiện đại và đúng luật lao động. Việc truy xuất dữ liệu hay kết xuất báo cáo được thực hiện đơn giản và đa dạng.

Ho so nhan vien

  • Quản lý chi tiết thông tin nhân viên: Thông tin cá nhân; Thông tin HĐLĐ, trình độ văn hóa, văn bằng, cấp bậc, quá trình học tập; Thông tin gia đình nhân thân, người phụ thuộc; Kinh nghiệm làm việc; Thông tin hồ sơ lương cá nhân; Phụ cấp được hưởng; Quản lý kỹ năng nhân viên; Quản lý quá trình đánh giá sau thử việc, năng lực cá nhân; Tìm kiếm ,thông tin nhân viên…
  • Quản lý chi tiết quá trình công tác điều chuyển;
  • Quản lý định biên nhân sự: cho phép hoạch định nguồn lực cho từng thời điểm, từng phòng ban, bộ phận để có được cái nhìn tổng thể và chủ động hơn về nhân lực toàn ngành;
  • Quản lý các hoạt động nhân sự: quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến nhân sự đi liền với chi phí và tính chất nội dung của các hoạt động;
  • Quản lý Kiêm nhiệm;
  • Quản lý cấp phát trang thiết bị làm việc cho nhân viên;
  • Quản lý chi tiết khen thưởng, kỷ luât, khiếu nại, tố cáo;
  • Quản lý thôi việc/Về hưu: Hệ thống kiểm tra những ràng buộc của nhân viên trước khi in quyết toán thôi việc;
  • Quản lý thông tin bảo hiểm: Toàn bộ thông tin tự động liên kết với các module trong hệ thống; Người dùng chủ động cấu hình theo các quy định bảo hiểm của nhà nước ba hành; Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu, báo cáo theo quy định nhà nước…
Phân hệ Quản lý hồ sơ nhân viên iProfile

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơi