Cổng thông tin nhân sự – iPortal

Hệ thống Cổng thông tin nhân sự dành cho nhân viên mô hình Self-Service. Có thể coi đây là cầu nối giữa các thành viên của một tổ chức, giữa nhân viên và lãnh đạo, trong đó bộ phận Nhân sự đóng vai trò liên kết, khai thác hiệu quả cống hiến và tính hiệp đồng trên mọi phương diện.

Quan ly nang luc

  • Cho phép mỗi nhân viên: Theo dõi hồ sơ, thông tin cá nhân của mình (Tên, tuổi, hồ sơ  lương, chính sách, đào tạo, đánh giá,…), theo dõi chấm công, tiền lương của từng tháng;
  • Cho phép nhân viên thực hiện yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân qua chế độ Yêu cầu / Phê duyệt;
  • Đăng ký tuyển dụng online nội bộ công ty;
  • Đăng ký tuyển dụng hộ (giới thiệu ứng viên) online;
  • Đăng ký nghỉ online;
  • Tự đánh giá online;
  • Đăng ký các lớp học, khóa đào tạo online;
  • Đăng ký chỉ tiêu đánh giá (KPI) online;
  • Khiếu nại online…
Cổng thông tin nhân sự – iPortal

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng tiêu biểu

logo

Quản trị thông minh mọi lúc, mọi nơi

Quản trị thông minh mọi lúc mọi nơi